quarta-feira, 16 de novembro de 2011

Komunidade Suku Lelufe sei Infrenta susar Bee mos

Radio Timor Leste
17 Novembru 2011
Hanesan haktuir ba Radio Timor Leste ohin edisaun 17 Novembru 2011 husi Jornalista Distrito Paulino Marques katak Komunidade iha Bairru rua hanesan Caba no Kuatenes oras ne'e dadauk infrenta problema bee mos. Populasaun nebe kuaje besik  uma kain 70 resin nee lamenta ho susar ba aksesu bee mos ba konsumu loron loron nian hanesan tein, saneamento no seluk tan.
Jose Taela membrus komunidade husi bairru Kuatenes hato'o katak oras ne'e dadauk susar tebes atu buka bee mos liu liu tamba komunidade nia hela fatin tenke tun buka bee iha rai lolon no populasaun hela iha foho leten.
Tuir Jose Poto nudar Chefi Suku Lelufe katak iha bee matan Oelmambae mak bele fornese bee atu mai too suku Lelufe maibe natureza bee ne'e pretense ba Suku Seluk.
Wainhira konfirma ho Administrador Distrito Jose Anuno  afirma katak persija iha koordenasaun entre lider suku sira hodi hare nesesidades povu nian iha bee mos liu liu iha area rural.
Iha fatin nee indika mos iskola filial Caba ne’ebe kuaje fasilita iskola ba estudantes husi Bairru Rua hamutuk besik 300 resin.

segunda-feira, 14 de novembro de 2011

Konstrusaun Ponte Tono-Kompanha Lori Governu ba Tribunal

Jornal Nacional Diario
14 Novembru 2011

Iha kompanha ida oras ne’e lalin hela Governu TL ba iha Tribunal hodi buka lialos, Kona ba Konstrusaun ponte Tono, tanba empreja ne’e manan tiha tender, maibe Governu la fo projetu ne’e.
Kestaun ne’e to’o hato’o husi Primeiru Ministru  kay Rala Xanana Gusmao , iha Parlamentu Nasional, Sesta ( 11/11) liu husi debates Orsamentu Geral Estadu 2012, tanba deputadu sira husu konaba prosesu konstrusaun Ponte Tono oras ne’e lao to’o ne’ebe ona.
“ Kona ba ponte Tono, kompanha ne’e ( latemi naran) lori ami ba Tribunal, tanba dehan katak, sira maka manan tiha I depois ami la fo, problema maka ida ne’e , iha edukasaun ba ita nia emprejario nasional , ami temi katak, komisi labele, join bele, “ dehan PM Xanana.
PM Xanana ne’e duni senhor ida apresenta emprejarios Indoneisa ida, sira iha duni tuir duni kriteria atu bele manan, maibe laiha akordo kona ba servisu join hamutuk nian.
“ ita atu dehan katak, se ita boot sira hakarak hadia ita bot sira nia an kuandu ho join hamutuk, ita bot sira tenki servisu, laos ita bot sira lori deit mai, lori deit mai maka ita simu deit osan, ne’e ita laajuda atu hadia ita nia an, tanba ne’e maka para tiha “ katak PM Xanana.
Konstrusaun ba ponte Baer iha Suai nian para, ne’e tanba kee hetan minaris, Timor Leste riku tebes, ne’e duni maka konstrusaun ne’e sei para, maibe ba ponte sira seluk nia konstrusaun kontinua lao ba oin.
Iha sorin seluk, Sekretariu Estadu Obras Publikas, Domingos Caeiro mos hateten katak, konstrusaun ba ponte nia proseu iha, so iha Tono maka sei pendente oituan , tanba sei iha hela problema, ne’ebe kompanha ida konkore ne’e la hetan ne’ebe nia halo protesta I nia lori kazu ne’e ba iha Prokurador Geral, ne’e duni ami hein prosesu investigasaun.
“ tanba ba to’o tiha iha ne’eba, sei protesta mai to’o tiha iha ekipa avaliasaun ami justifika nia bele simu, hau hanoin prosesu ne’e lao ona maibe tanba kompanha ne’e haruka karta direita baProkurador Geral, ne’ebe prosesu lao hela iha investigasaun , ne’ebe ponte Tono ate agora nia konstrusaun sei pending hela, tanba sei hein rezultadu investigasaun, “ dehan Domingos Caeiro.
Mais ba ponte seluk nia progresu lao diak I projektu sir ane’e lao b atinan 2 no to’o 3, iha tinan 2011 ne’e ita hare iha udan makas, maibe ho srevisu makas kompanha sira nain, konstrusaun ponte hotu hotu ne’e liu ona 20%.

Konstrusaun Ponte Tono-Kompanha Lori Governu ba Tribunal

Jornal Nacional Diario
14 Novembru 2011
Iha kompanha ida oras ne’e lalin hela Governu TL ba iha Tribunal hodi buka lialos, Kona ba Konstrusaun ponte Tono, tanba empreja ne’e manan tiha tender, maibe Governu la fo projetu ne’e.
Kestaun ne’e to’o hato’o husi Primeiru Ministru  kay Rala Xanana Gusmao , iha Parlamentu Nasional, Sesta ( 11/11) liu husi debates Orsamentu Geral Estadu 2012, tanba deputadu sira husu konaba prosesu konstrusaun Ponte Tono oras ne’e lao to’o ne’ebe ona.
“ Kona ba ponte Tono, kompanha ne’e ( latemi naran) lori ami ba Tribunal, tanba dehan katak, sira maka manan tiha I depois ami la fo, problema maka ida ne’e , iha edukasaun ba ita nia emprejario nasional , ami temi katak, komisi labele, join bele, “ dehan PM Xanana.
PM Xanana ne’e duni senhor ida apresenta emprejarios Indoneisa ida, sira iha duni tuir duni kriteria atu bele manan, maibe laiha akordo kona ba servisu join hamutuk nian.
“ ita atu dehan katak, se ita boot sira hakarak hadia ita bot sira nia an kuandu ho join hamutuk, ita bot sira tenki servisu, laos ita bot sira lori deit mai, lori deit mai maka ita simu deit osan, ne’e ita laajuda atu hadia ita nia an, tanba ne’e maka para tiha “ katak PM Xanana.
Konstrusaun ba ponte Baer iha Suai nian para, ne’e tanba kee hetan minaris, Timor Leste riku tebes, ne’e duni maka konstrusaun ne’e sei para, maibe ba ponte sira seluk nia konstrusaun kontinua lao ba oin.
Iha sorin seluk, Sekretariu Estadu Obras Publikas, Domingos Caeiro mos hateten katak, konstrusaun ba ponte nia proseu iha, so iha Tono maka sei pendente oituan , tanba sei iha hela problema, ne’ebe kompanha ida konkore ne’e la hetan ne’ebe nia halo protesta I nia lori kazu ne’e ba iha Prokurador Geral, ne’e duni ami hein prosesu investigasaun.
“ tanba ba to’o tiha iha ne’eba, sei protesta mai to’o tiha iha ekipa avaliasaun ami justifika nia bele simu, hau hanoin prosesu ne’e lao ona maibe tanba kompanha ne’e haruka karta direita baProkurador Geral, ne’ebe prosesu lao hela iha investigasaun , ne’ebe ponte Tono ate agora nia konstrusaun sei pending hela, tanba sei hein rezultadu investigasaun, “ dehan Domingos Caeiro.
Mais ba ponte seluk nia progresu lao diak I projektu sir ane’e lao b atinan 2 no to’o 3, iha tinan 2011 ne’e ita hare iha udan makas, maibe ho srevisu makas kompanha sira nain, konstrusaun ponte hotu hotu ne’e liu ona 20%.