segunda-feira, 14 de novembro de 2011

Konstrusaun Ponte Tono-Kompanha Lori Governu ba Tribunal

Jornal Nacional Diario
14 Novembru 2011

Iha kompanha ida oras ne’e lalin hela Governu TL ba iha Tribunal hodi buka lialos, Kona ba Konstrusaun ponte Tono, tanba empreja ne’e manan tiha tender, maibe Governu la fo projetu ne’e.
Kestaun ne’e to’o hato’o husi Primeiru Ministru  kay Rala Xanana Gusmao , iha Parlamentu Nasional, Sesta ( 11/11) liu husi debates Orsamentu Geral Estadu 2012, tanba deputadu sira husu konaba prosesu konstrusaun Ponte Tono oras ne’e lao to’o ne’ebe ona.
“ Kona ba ponte Tono, kompanha ne’e ( latemi naran) lori ami ba Tribunal, tanba dehan katak, sira maka manan tiha I depois ami la fo, problema maka ida ne’e , iha edukasaun ba ita nia emprejario nasional , ami temi katak, komisi labele, join bele, “ dehan PM Xanana.
PM Xanana ne’e duni senhor ida apresenta emprejarios Indoneisa ida, sira iha duni tuir duni kriteria atu bele manan, maibe laiha akordo kona ba servisu join hamutuk nian.
“ ita atu dehan katak, se ita boot sira hakarak hadia ita bot sira nia an kuandu ho join hamutuk, ita bot sira tenki servisu, laos ita bot sira lori deit mai, lori deit mai maka ita simu deit osan, ne’e ita laajuda atu hadia ita nia an, tanba ne’e maka para tiha “ katak PM Xanana.
Konstrusaun ba ponte Baer iha Suai nian para, ne’e tanba kee hetan minaris, Timor Leste riku tebes, ne’e duni maka konstrusaun ne’e sei para, maibe ba ponte sira seluk nia konstrusaun kontinua lao ba oin.
Iha sorin seluk, Sekretariu Estadu Obras Publikas, Domingos Caeiro mos hateten katak, konstrusaun ba ponte nia proseu iha, so iha Tono maka sei pendente oituan , tanba sei iha hela problema, ne’ebe kompanha ida konkore ne’e la hetan ne’ebe nia halo protesta I nia lori kazu ne’e ba iha Prokurador Geral, ne’e duni ami hein prosesu investigasaun.
“ tanba ba to’o tiha iha ne’eba, sei protesta mai to’o tiha iha ekipa avaliasaun ami justifika nia bele simu, hau hanoin prosesu ne’e lao ona maibe tanba kompanha ne’e haruka karta direita baProkurador Geral, ne’ebe prosesu lao hela iha investigasaun , ne’ebe ponte Tono ate agora nia konstrusaun sei pending hela, tanba sei hein rezultadu investigasaun, “ dehan Domingos Caeiro.
Mais ba ponte seluk nia progresu lao diak I projektu sir ane’e lao b atinan 2 no to’o 3, iha tinan 2011 ne’e ita hare iha udan makas, maibe ho srevisu makas kompanha sira nain, konstrusaun ponte hotu hotu ne’e liu ona 20%.

Sem comentários:

Enviar um comentário