sexta-feira, 18 de março de 2011

Desizaun Administrador taka provisoriomente Igreja Visao Crista sidauk iha mudansa

Fulan 3 ona, hafoin iha Janeiru 18, Administrador distrito Oecusse : Jose Anuno Foti Desizaun hodi taka provisoriumente Igreja Visao Crista liu husi Dialogu loron ida entre komunidade Protestante VCC nian no Komunidade Katolika iha Oecusse.

Pigura ne'ebe hatudu katak liu tiha ona fulan 3 depois de foti desizaun ne'ebe tuir lolos dehan provisoriumente ne'e too ohin loron iha realidade sidauk iha progressu.

Desizaun taka provisoriumente igreja protestante VCC ne'e akontese hafoin iha ameasa husi komunidade are Palaban iha Fulan Desembru 2010 wainhira resulta krimi hasoru jovens sira tamba deit kazu haksesuk malu ba religaun ne'e ninia presenza iha Distrito Oecusse.

Administrador distrito Oecusse foti desizaun atu taka PROVISORIUMENTE igreja protestante ne'e hodi fo tempu ba Igreja ne'e no ninia lideransa sira hodi hato'o informasaun balun ne'ebe seidauk kompleto hanesan rekomenda husi Dialogu loron ida iha Janeiru 18 fulan 3 kotuk liu ba.Lideransa Igreja VCC nian oras ne'e laiha fatin no TOLAS sei kuntinua monitoriza depois fulan 6 oin mai atu hare ba mudansas hirak ne'e.

Signifikasaun husi PROVISORIUMENTE ne'e oras ne'e dadauk mos ladauk iha klarifikasaun atu TOO BAINHIRA ou iha TEMPU IKUS MONU IHA BAINHIRA.

Tuir Konfesa husi Rozita Lasi (39 anos) iha nia hela fatin ba TOLAS katak " agora ami nia lideransa igreja nian se ba Dili no ba Liu Rai liur hodi konsulta ami nia problema ne'e, mais iha Dominggo ami Reza iha ida-idak nia uma deit" .
Hatutan tan mos husi Rozita ' Ami mos sidauk hatene los bainhira mak ami nia igreja ne'e foin bele loke fali".
TOLAS wainhira atu konfirma ho PNTL ne'ebe durante ne'e monitoriza no hari'i post besik ba fatin igreja ne'e maibe la iha ona atifidades mak hatudu katak PNTL se kuntinua monitoriza Igreja refere.
Posted by Picasa

Sem comentários:

Enviar um comentário