domingo, 7 de abril de 2013

KAK investiga Ministra Financas Emilia Pires relasiona hari edifisiu Kamara Municipiu sira iha TL

Jornal Independente - Sesta-Feira, 05 Abril 2013
Edifisiu Kamara Municipiu Oecusse
by TOLAS

Sosiedade sivil sira kestiaona maka’as politika governu nian hodi gasta osan estadu milaun U$7 dolar Amerikanu ne’ebe uza ba harii edifisiu kamara Munisipiu maibe edifisiu balun abandona.

Diretor Organizasaun Naun Govermental Luta hamutuk, Mericio Akara preokupa ho osan montante boot ne’ebe governu gasta harii kamara munisipiu iha distritu haaat (4) maibe nia rejultadu mak edifisiu balun abandona.

Total orsamentu estadu harii kamara munisipiu hahu iha tinan 2009-2011 iha ditritu hat hamutuk $7, edifisiu Munisipiu iha Distritu Dili ho total orsamentu milaun U$1,750, distritu Baucau milaun U$1,750, Bobonaro milaun U$1,750, no distritu Oekusse hamutuk milaun $1,750.

Politika kria kamara munisipiu husi Governu AMP ne’ebe iha Ministeriu STATAL Arcangelo Leite nia responsablidade. Relasiona ho kestaun ne’e, Komisaun Anti Korupsaun (KAK), kurta feira (3/4) bolu Ministra Financas Emilia Pires hodi presta deklarasaun nudar testamunha ba gastus orsamentu hodi uza ba projeitu harii kamara munispiu la tuir sistema BOQ.

Turi Akara lolos molko atu harii edifisiu kamara munisipiu ne’e, presiza sosializa, dezmina beibeik politika ne’e, saida mak sei akontese ba politika kamara munisipiu ne’e. Mekanismu seluk, Akara sujere ba governu tenki hakbesin an ba ema ne’ebe atu zere no ezekuta politika kamara munisipiu ne’e, atu nune’e bele identifika implementasaun kamara munisipiu ne’e nia modelu oinsa.

Tanba antes atu harii kamara munisipiu tenki liu husi estudu komparativu iha nasaun seluk neebe implementa politika desentralizasaun.

Sem comentários:

Enviar um comentário