quinta-feira, 11 de abril de 2013

Xanana: "Oecusse Oan Tenki Rona Alkatiri”

Jornal Timor Post - Kuarta-Feira, 10 Abril 2013

Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao husu ba Timor oan iha Distritu Oecusse rona eis-Primeiru Ministru Mari Alkatiri ne’ebe sei aprezenta kona ba estudu Master Plan ba planu implementasaun Zona Ekonomia espesial iha Distritu Oe-Cusse.

“Ba buat seluk ita tenki koalia nafatin hodi nune’e ba interese nasional ita deit,” Xanana dehan iha debate publiku munisipiu iha Distritu Oecusse, Segunda (08/4). PM Xanana hatutan, agora Timor Leste iha konjuntura foun, lider sira tenki hamutuk defende ba interese nasional, nia informa, la kleur tan, eis Primeiru Ministru Mari Alkatiri sei aprezenta politika zona ekonomia esklusivu iha Distritu Oe-cusse.

Nia hklaken tan, Dr. Mari Alkatiri atu mai laos koalia ho membru Partidu FRETILIN, maibe nia (Alkatiri) mai atu koalia ho Povu Oe-Cusse oan hotu.

Ne’eduni, PM Xanana husu ba Oe-Cusse sira tenki hamutuk koalia para dezenvolve Distritu Oecusse ba futuru, labele lori interese partidu iha laran. Lider rejistensia ne’e halo komparasaun katak, hanesan iha funsaun publiku lakohi funsionariu publiku sira lori interese partidu iha laran.

“Hau koalia tiha ona ho Diretor sira, hau lakohi rona funsaun publiku atu tau interese partidu iha laran, inklui iha servisu fatin, tanba funsaun publiku servisu ba povu ida de’it (TL),” Xanana realsa.

Prezidenti Partidu CNRT ne’e informa, molok eis Primeiru Ministru Dr. Mari Alkatiri atu aprezenta Master Plan kona-ba Zona ekonomia espesial iha Distritu Oe-cusse, nia (Alkatiri) aprezenta ona planu sira ne’ebe Prezidenti Republika Taur Matan Ruak no Governu rasik. PM Xanana hateten, tuir informasaun ne’ebe nia simu diretamente husi Alkatiri katak, se Zona ekonomia espesial ne’e implementa duni iha Distritu oe-Cusse sei investe osan purvolta 1.3 Dollar Amerikanu.

Sem comentários:

Enviar um comentário