domingo, 5 de junho de 2011

Kuidade Moras Sarampoo , Ermera no Dili sae makaas to 600.

Distrito Ermera no Dili klasifika ona hanesan distrito rua ikus ne'ebe hetan atensaun makaas hafoin Ministeriu Saude no Organizasaun Saude Mundial fo anunsiu sobre moras sarampoo ne'ebe resulta liu ona labarik 600 no nain 7 mate ate a data.

TOLAS hafoin halo konfirmasaun ho Departementu Saude Distrito Oekusi hetan informasaun katak Oekusi sidauk tama klasifikasaun Kejadian Luar Biasa ( KLB ) husi moras sarampoo. maski nune servisu saude distrito Oecusse fo informasaun nafatin ba komunidade liu husi SISCA atu tau atensaun ba moras sarampoo.

Tuir WHO labarik sira ne'ebe sofre sarampoo sinti mroas liu kompara ho ema boot no ida ne'e iha dadus ate fim fulan Maiu 2011 resulta ona labarik nain 7 maka mate.

TOLAS mos tenta atu partisipa iha programa SISCA hodi hare katak promosaun saude liu-liu moras hadaet hanesan Sarampoo fo esplikasaun husi pesoal assistensia SISCA.

Sem comentários:

Enviar um comentário