segunda-feira, 19 de setembro de 2011

Distrito Oecusse, Tinan ida hafoin deklara livre husi Analfabetismu.

Enclave Oecusse, Tinan ida liu ba, liu husi Deklarasaun Konjunta ida hasai ona publikasaun ida kona ba livre husi Analfabetismo iha Distrito Oecusse. PM Xanana Gusmao no Presidenti Ramos Horta diretamente deklara distrito ne'e Livre husi Analfabetismo. Setembru 2- 2010 tinan kotuk.

Ita hotu momento neba kontente tamba programa nebe halo ligasaun makaas no suporta boot husi KUBA no TIMOR LESTE ne'e konsege hanorin liu husi ema nain 17.000 hatene hakerek sira nia naran rasik, hatene assina rasik no konhese letra basikus balun ne'ebe reflete sira nia moris loron-loron. Pasu importante liu tan maka mayoria husi partisipantes sira ne'e feto rurais.

Klaru ka lae maibe deklarasaun tinan kotuk ne'e persija reflete no hare katak statement ne'e hafoin liu tiha tinan ida liu-liu ho kondisoens ohin loron reflete ka lae progressu no mudansa seluk husi seluk nebe oras neba sei iha treinamento nia laran.

TOLAS hafoin halo dada lia ho Sebastiana Pereira, Direktora Centro Feto Enclave Oecusse, hateten katak " Treinamento ne'e pasu ida ona hodi liberta feto sira husi analfabetismo maibe tengki iha mekanismu ida atu sukat hafoin treinamento remata hanesan hafoin tinan ida pasu ida tengki halo tan hodi hare katak iha mudansa saida ba moris feto sira nee nian". Tuir nia akrsenta tan katak " 2010- 2011 pasu ida atu hare ba mudansa progressu iha feto iha area edukasaun , saude no politika tuir mandatu Observasaun Konkluzaun CEDAW TL nian 2007 haruka. livre husi analfabeto husi distrito Oecusse no ilha Atauro tuir programma tinan kotuk nian tengki sai hanesan indikator boot ida ba sukat nivel edukasaun feto rurais husi ministeriu komptente no ONG feto sira.

Iha sorin seluk, Direktora CFEO ne'e mos rekonhese katak tinan ida hafoin deklarasaun livre husi Analfabetismo Distrito ida ne'e la signifika katak laiha ona mak la hatene lee no hakerek tamba ne'e se persija nafatin parte hotu nia tulun hodi liberta maluk feto sira iha area rurais liu-liu iha area edukasaun nian hasoru objektivu Millenium 2015.


Sem comentários:

Enviar um comentário