segunda-feira, 19 de setembro de 2011

Folin Foos Kuntinua Sae iha Bailoron nia Laran.

Komunidade rurais distrito Oecusse liu-liu iha suco Abani halerik ba folin fos ne'ebe kuntinua sae iha tempu bailoron naruk nia laran. Tama fulan Setembru ne'e Folin fos saka ida ho Kilo 25 mantein iha USD $ 18.00 halo komunidade sinti tristi tamba susar liu iha tempu bailoro atu buka rendementu .

TOLAS wainhira dada lia ho Marcelina Punef iha mercado Numbey Sabdu semana kotuk hateten katak " Husi Abani oras ne'e iha deit mak fehuk, lis no aifuan tempu bailoron nian hanesan Has no uja animal nebe otas too hodi faan buka rendementu familia ho sustenta uma laran nian. Ida ne'e bele hetan natoon hodi sosa fali deit fos ba uma laran". Halerik Punef.

Iha parte seluk, observasaun TOLAS iha area rai maran komunidade komesa hamos toos ho sistema sunu no tesi ai hodi prepara ba tinan kuda foun nian. Paul Lalus, membrus komunidadi ida iha suku Abani hateten katak " Ami babain lere toos nee iha fulan Setembru tamba espera katak bele komesa sunu ona foer no buka fini hodi rai ba kuda wainhira udan monu rai. Tinan ne'e bailoro se naruk antau ami tengki prepara fatin barak atu halo toos".

Sem comentários:

Enviar um comentário