quarta-feira, 28 de setembro de 2011

Oecusse ninia PDD I no PDD II atinji ona 68%

Suara Timor Leste ( 28 Set 2011/car)

Dili : Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (ADN ) iha Tersa ( 27/09) halo fiskalizasaun ba impelemtnasaun Prozeitu Dezenvolvimentu Desentralizasaun I no II iha Distrito 13 iha Fiskalizasaun nee ADN konsege identifika prozeitu balun nebee lao neneik liu.

Diretor ADN Samuel Marcal hateten iha Dili nebe tuir TOLAS capta husi Suara Timor Lorosae katak Prozeitu PDD I iha Oecusse atinji ona 68 % no PDD II atinji ona 66 % .

Tuir Directur nee mos katak Oecusse oras nee prepara ona fatin husi Aldeia balun ba prozeitu uma 5 kada aldeia nee maski nune nia salianta tan buat hirak nee hotu se iha prosesu nia laran.

Iha biban ida nee Administrador Distrito Oecusse mos hateten katak : " Ami iha nee laiha problema Prozeitu hotu lao diak  Maske problema balun nebee lao neneik, maibe ida nee la signifika katak laiha mudansa ".

Jose Anuno mos hatutatan katak : " PDD I atinji ona 68 % no PDD II atinji ona 66% maski nune hau husu nafatin ba kompanha sira nebee kaer prozeitu hirak nee' tenke lalais uitoan tanba besik tempu udan ona".


Sem comentários:

Enviar um comentário